Øjenklinikkens privatlivspolitik for patienter ses nedenfor.

Privatlivspolitikken findes til udlevering i øjenklinikken.
 Speciallægeselskabet Østbyens Øjenklinik ApS
Privatlivspolitik for patienter

 


Behandling af oplysninger

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Østbyens Øjenklinik en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Østbyens Øjenklinik behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.


Typer af oplysninger

Klinikken indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

 • Almindelige kategorier af personoplysninger:
  • Navn, cpr-nummer, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse
 • Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
  • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningssvar m.v.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold

Formål

Klinikken behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • klinikkens undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • udarbejdelse af lægeerklæringer
 • udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber m.v.
 • kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • afregningsformål  
 • overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.:
 • dokumentationspligt
 • overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 • undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
 • statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning


Frivillighed

Når klinikken indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til klinikken. Konsekvensen af ikke at give klinikken personoplysningerne vil være, at klinikken ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at klinikken i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.


Kilder

I nogle tilfælde indsamler klinikken personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Klinikken behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.


Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • der videregives oplysninger til andre myndigheder, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning
 • ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt
 • ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 • ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
 • ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus
 • i andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber
 • du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen acces)


Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h)
 • herudover er klinikken forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9
 • helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om Speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven
 • indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven
 • ​oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om Speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven
 • medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3
 • kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient
 • epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9
 • dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)
 • dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43
 • ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45


Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.


Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra klinikken.

Klinikkens databehandlere er p.t.:

 

Databehandleren

Navn

EG A/S

CVR-nummer

CVR-nr. 84667811

Adresse

Industrivej Syd 13 C

Birk

7400 Herning

Telefonnummer

70 13 22 11

E-mail adresse

eg@eg.dk

Hjemmeside

www.eg.dk

   
   
Databehandleren  

Navn

Kovsted & Skovgård

Revision & Rådgivning

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nummer

CVR-nr. 38751646

Adresse

Brunbjergvej 3

8240 Risskov

Telefonnummer

70 22 09 99

E-mail adresse

info@kovsted.dk

Hjemmeside

www.kovsted.dk

   
   
Databehandleren  

Navn

MMC Optical A/S

CVR-nummer

CVR-nr. 59579215

Adresse

Krondalvej 8

2610 Rødovre

Telefonnummer

32 46 09 10

E-mail adresse

mmc@mmcoptical.dk

Hjemmeside

www.mmcoptical.dk

   
   
Databehandleren  

Navn

Topcon Danmark, filial af Topcon Europe Medical B.V., Holland

CVR-nummer

CVR-nr. 39308916

Adresse

Præstemarksvej 25

4000 Roskilde

Telefonnummer

46 32 75 00

E-mail adresse

info@topcon.dk

Hjemmeside

www.topcon.dk

 

 

Opbevaringsperiode

Klinikken opbevarer personoplysninger om dig, så længe klinikken har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Klinikken har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor klinikken er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.
 

Dine rettigheder

Du har, med lovens begrænsninger, visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.


Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte klinikken.
 

 

Med venlig hilsen

Speciallægeselskabet Østbyens Øjenklinik ApS
CVR-nr. 35645772
Peter Isager, speciallæge i øjensygdomme, ph.d.
Kystvejen 37B, 1. sal
8000 Aarhus C
Telefon 32 22 12 00

Dato: 19/5 2018